Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Bộ Chính trị đồng ý xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và xây dựng Đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong

Ngày 24-12-2012, Bộ Chính trị ban hành văn bản số 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa xin trích đăng một số nội dung chính:

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030:
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó thành phố Nha Trang là hạt nhân, là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước; có quốc phòng, an ninh vững mạnh, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.Thành phố Nha Trang sẽ là trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học 
và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển 
kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng 
duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Ảnh: Văn Thành Châu
.


Để thực hiện phương hướng và mục tiêu nói trên, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển tỉnh theo hướng đô thị hóa với cơ sở hạ tầng văn minh, hiện đại, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và dịch vụ ngang tầm khu vực Đông Nam Á. Quy hoạch và phát triển các đô thị trong tỉnh bảo đảm có đầy đủ và đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải, nước thải, không gây ô nhiễm, phát triển bền vững. Chủ động liên kết với các tỉnh lân cận để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, bảo đảm thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó tỉnh Khánh Hòa giữ vai trò động lực.

Phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng phát triển của tỉnh, nhất là tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển; bảo đảm phát triển bền vững, kết hợp giữa phát triển chiều rộng với phát triển chiều sâu. Tập trung huy động các nguồn lực của địa phương và Trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông (hàng không và hàng hải) nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, mở rộng hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại, đặc biệt là du lịch nghỉ mát, nghỉ dưỡng, xây dựng Nha Trang trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc, giữ gìn và phát huy hiệu quả các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng, phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, ngăn chặn và kịp thời làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Về các kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bộ Chính trị đồng ý xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và xây dựng Đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong. Giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương cùng tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số việc sau:

Khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước, thông tin và hạ tầng xã hội; quan tâm giải quyết tốt vấn đề môi trường; hình thành các đô thị vệ tinh kết nối với thành phố Nha Trang là đô thị trung tâm, đô thị hạt nhân, thúc đẩy quá trình đô thị hóa toàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại.

Tập trung đầu tư, sớm hoàn thành các dự án quan trọng, then chốt liên quan đến Khánh Hòa được đề cập trong Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16-8-2004 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2-8-2012 và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh có điều kiện xây dựng Đề án tổng thể về “Đặc khu hành chính - kinh tế” để trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức hành chính, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng huyện đảo Trường Sa, phát triển cơ sở cung ứng vật tư, kỹ thuật phục vụ khai thác hải sản xa bờ, đi biển dài ngày; cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục, văn hóa phục vụ dân cư trong huyện và ngư dân trên biển; từng bước mở rộng du lịch biển đảo tại Trường Sa và phát triển khu du lịch, điểm du lịch quốc gia tại Trường Sa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết các kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa để tỉnh có điều kiện phát huy tốt nhất các lợi thế sẵn có, đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra vào năm 2020, cụ thể: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng thực hiện sớm việc chuyển đổi chức năng của các cảng biển tại khu vực thành phố Nha Trang, bảo đảm tại thành phố Nha Trang chỉ có cảng phục vụ tham quan, du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với tỉnh Khánh Hòa sớm xem xét việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng của tỉnh thành trường đại học đa ngành tại Khánh Hòa theo quy hoạch, bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án đặc thù, quan trọng của tỉnh nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển đô thị hóa tỉnh Khánh Hòa.

Việc tổ chức Đại hội thể thao bãi biển châu Á năm 2016 phải bảo đảm tận dụng các cơ sở có sẵn, việc đầu tư mới cần được tính toán hiệu quả, sử dụng lâu dài sau Đại hội, tránh lãng phí.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét